Verrijking

Meer- en Hoogbegaafdheid en jonge kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong

 

Verrijking, passend aanbod en begeleiding

Op KBS St.Jozef willen we aansluiten bij de onderwijsbehoefte van de intelligente en begaafde leerling. Wanneer blijkt dat het kind meer uitdaging nodig heeft, gaan we dit te organiseren. We kijken naar het kind in de groep en we gebruiken een protocol waarin beschreven staat hoe we de kinderen het beste kunnen ondersteunen en begeleiden om het leerpotentieel optimaal te laten groeien.

Vanaf groep 1

Vanaf het moment dat een kind onze school binnenwandelt, is tijdens de overdracht vanuit de Peuterspeelgroep beschreven of er specifieke kenmerken zijn opgemerkt, die kunnen wijzen op een ontwikkelingsvoorsprong. In elk volgende leerjaar blijven we deze ontwikkeling goed volgen. Indien nodig bieden we de leerling dan passende materialen en begeleiding aan, zowel in de groep als ook buiten de groep.
Voor de cognitief getalenteerde leerling is kennis verwerven meestal geen probleem en daarom ligt de nadruk niet zozeer op de inhoud maar des te meer op het leerproces zoals:
-       het belang van fouten maken en daarvan te leren,
-       doelen stellen en doorzettingsvermogen ontwikkelen
-       zelfreflectie en plannen te herzien.
-       het proces van leren en creëren
Dit leerproces wordt wekelijks besproken met de leerling, zodat deze leert omgaan met situaties die aanpassing van hem/haar vragen. Het geeft een extra stimulans in werkhouding, concentratie, motivatie, probleem oplossend vermogen en sociale ontwikkeling.

Compacten en verrijking
In elke opvolgende groep is er leerstof waarvoor geen volledige instructie of inoefening nodig is. De tijd die zo vrijkomt wordt vervangen door verrijkingstaken.
Naarmate het kind ouder wordt wordt het kind ook steeds meer bij dit proces betrokken en ontwikkelt het zelfregulerend leren. De leerling leert hierdoor ook zelf inschatten bij welke basisvakken hij instructie belangrijk vindt om zelfstandig te kunnen doorwerken en oefent hierdoor belangrijke vaardigheden om zijn eigen leer- (en speel)gedrag aan te sturen.

Begeleiding
De leerling die duidelijk meer aan kan en goed zelfstandig kan werken, krijgt dit aanbod in de eigen groep. Dit is voor de leerling geen vrijblijvende keuze.
Als het nodig is, krijgt de leerling extra begeleiding (buiten de groep) en dit behoort tot ons zorgaanbod. Hierbij is het belangrijk dat de leerling leert om zijn eigen denk- en leerproces te doorgronden, zodat hij zelf verantwoordelijk wordt voor het eigen leerproces. Wekelijks wordt er met de leerling teruggekeken; hoe het is gegaan en hoe hij zelf verder kan; welke vragen zijn er en hoe los kun je die oplossen. Dit bevordert het proces van het leren leren.

Bij de verrijkingstaken die zijn afgestemd op de leerling staan de volgende begrippen en het leren van vaardigheden, centraal:
-       Het opdelen en plannen van de verrijkingsopdrachten in stappen.
-       Het leren zelfstandig uitvoeren van de opgedeelde taken.
-       Groei-mindset en het opnieuw leren beginnen en doorzetten

Deze ontwikkeling voor het kind wordt twee keer per jaar geëvalueerd. Het bepalen van een ander verrijkings-of zorgaanbod is niet in- of uit de begeleiding, het gaat immers om het groeien naar zelfstandigheid. Een verandering wordt altijd overlegd met het kind en de ouders.

Bovenschoolse Plusklas Nuwelijn- Gilze en Rijen

Mocht er door de school worden geconstateerd dat een kind meer nodig heeft dan dat hierboven staat beschreven, is er de mogelijkheid om een leerling, mits hij/zij voldoet aan bepaalde criteria in zorgbehoefte (en er plaats is), aan te melden voor de Bovenschoolse Plusklas van Stichting Nuwelijn. Deze groep komt één dag per week bij elkaar in de Plusklas 016+ die in het gebouw van KBS St. Jozef is gehuisvest. Een toelatingscommissie beslist of de leerling in aanmerking komt hiervoor. De aanmelding verloopt altijd op initiatief van de Intern Begeleider van de school van herkomst van het kind, na het volgen van een daarvoor bedoeld protocol én in overleg met ouders en het kind.