Formulier verlofaanvraag

Alleen in bijzondere gevallen krijgt uw kind extra vrij. Bijvoorbeeld op dagen waarop uw kind vanwege uw geloofs- of levensovertuiging niet op school kan zijn. Maar ook op dagen met belangrijke familieverplichtingen, zoals een huwelijk of een begrafenis.
 
Voor de juiste informatie hierover verwijzen we u naar de website van de Rijksoverheid
 
Hieronder staat kort weergegeven waarvoor u buitengewoon verlof kunt aanvragen:
• een verhuizing van het gezin: maximaal 1 schooldag
• voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden: geen maximale termijn
• voor het het bijwonen van een huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3de graad; in Nederland maximaal 1-2 schooldagen in het buitenland maximaal 5 schooldagen 
• bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of aanverwant tot en met de 3e graad: geen maximale termijn
• bij overlijden van bloed- of aanverwant; in de 1e graad maximaal 5 schooldagen , in de 2e graad maximaal 2 schooldagen, in de 3e en 4e graad maximaal 1 schooldag. In het buitenland 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen
• bij 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1 schooldag
• voor andere naar het oordeel van de directeuren/leerplichtambtenaren gewichtige omstandigheden: geen maximale termijn vastgesteld 

 

Meestal beslist de directeur van de school of uw kind vrij krijgt van school. Als het om langer dan tien dagen gaat, beslist de leerplichtambtenaar hier echter over.

 

U verklaart dat u begrijpt dat een elektronische aanvraag via internet dezelfde juridische status heeft als een aanvraag met een geschreven geldige handtekening.

 

Als de aanvraag afgekeurd wordt ontvangt u van de school een papieren versie met handtekening via uw kind of als pdf per mail. 

 

 

Invoer:

naam ouder/verzorger

Naam van de kinderen waarvoor verlof wordt aangevraagd

Voornaam kind *
Achternaam kind *
groep *
Voornaam kind
Achternaam kind
groep
Voornaam kind
Achternaam kind
groep
Reden voor verlof *
Datum waarop verlof gewenst is *
Datum waarop verlof is aangevraagd *
emailadres *

Dit formulier 14 dagen vóór gewenste verlofdatum inleveren bij de directie.

akkoord / niet akkoord

Cor Diepstraten, directeur KBS St. Jozef

* Verplichte velden